Sakrament święceń

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA W NASZEJ PARAFII

Dzięki obfitości łaski Bożej oraz ufnej odpowiedzi na nią, z terenu naszej parafii zostało wyświęconych 10 księży:   

Ks. Dariusz Ludera, diec. sosnowiecka

Ks. Robert Głodowski MS – święcenia 1997 r.

Ks. Piotr Jerzykiewicz MS – w Czechach

Ks. Tomasz Bać – święcenia 1999 r.

Ks. Mariusz Korbecki – 2004 r.

Ks. Grzegorz Rozborski CSMA (Kanada, USA) – święcenia 2005 r.

Ks. Artur Sowa (USA) – święcenia 2006 r.

Ks. Wojciech Niemiec – święcenia 2011 r.

Ks. Szymon Data MS – święcenia 2013 r.

Ks. Bartłomiej Ołyniec – święcenia 2019 r.

 

Ponadto z terenu naszej parafii do zakonów zgłosiły się następujące osoby:

Magdalena Sobczyk – s. Bartłomieja (Niepokalanka)

Dorota Urban – s. Dorota (Nazaretanka)

Ewa Leś – s. Rut (Nazaretanka)

+ Marta Kulikowska (Nazaretanka)

 

Zachęcamy młodych ludzi, którzy odczuwają głos Bożego powołania, aby zgłaszali się do seminarium lub do zakonów. Tylko w ten sposób będą mogli ze spokojem serca zrealizować swoje doczesne życie.

 

Nauka Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat kapłaństwa

1533 Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny.

1534 Dwa inne sakramenty: święcenia (kapłaństwo) i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego.

Sakrament święceń

1536 Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

Jedyne kapłaństwo Chrystusa

1544 Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, “jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5). Melchizedek, “kapłan Boga Najwyższego” (Rdz 14, 18), jest uważany przez Tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa, jedynego “arcykapłana na wzór Melchizedeka” (Hbr 5, 10; 6, 20), “świętego, niewinnego, nieskalanego” (Hbr 7, 26), który “jedną… ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani” (Hbr 10,14), to znaczy jedyną ofiarą swego Krzyża.

1545 Odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, wypełniona raz na zawsze, a jednak uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy 1367 jedynego kapłaństwa Chrystusa; uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa: “Dlatego sam Chrystus jest prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami” .

Dwa sposoby uczestniczenia w jedynym kapłaństwie Chrystusa

1546 Chrystus, Arcykapłan i jedyny Pośrednik, uczynił Kościół “królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego” (Ap 1, 6) . Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Wierni wykonują swoje kapłaństwo, wynikające ze 1268 chrztu, przez udział w posłaniu Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla, każdy zgodnie z własnym powołaniem. Przez sakramenty chrztu i bierzmowania wierni “poświęcani są… jako… święte kapłaństwo” .

1547 Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż “jedno i drugie… we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym” , różnią się jednak co do istoty, będąc sobie “wzajemnie przyporządkowane” . W jakim sensie? Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według Ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół. Dlatego przekazuje się je przez osobny sakrament, a mianowicie sakrament święceń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *