KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ

REGULAMIN

KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ PT. „UPAMIĘTNIENIE POMORDOWANYCH OSÓB W CZASIE PACYFIKACJI OSIEDLA STARONIWA K. RZESZOWA PRZEZ NIEMCÓW
W DNIU 1 CZERWCA 1943 R.”

 

§1

KONKURS poezji patriotycznej jest wydarzeniem jednorazowym, organizowanym przez  parafię rzym-kat. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, zwaną dalej Organizatorem, w ramach obchodów 80. rocznicy pacyfikacji Osiedla Staroniwa przez Niemców.


§2

W Konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy  i profesjonaliści, udział jest bezpłatny. Konkurs posiada 2 kategorie wiekowe: pierwsza, młodzież od 14 lat do 18, druga osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie (w formie oryginału, skanu lub zdjęcia dokumentu).

§3

Wiersze przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to wiersze wcześniej nagradzane lub publikowane w wydawnictwach zwartych z nr ISBN. Wiersze będą oceniane indywidualnie – Komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.

 

§4

Oceny wierszy zgłoszonych do Konkursu dokona Komisja powołana przez Organizatora.    Przewodniczącym Komisji jest  p. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. W jej skład wchodzą p. prof. Kazimierz Maciąg, p. dyr. SP nr 16 w Rzeszowie Dorota Rząsa – polonistka. Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji.

 

§5

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości nie przekraczającej 400 zł, za zdobycie 1, 2 i 3 miejsca w swoich kategoriach wiekowych.  Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego.

 

§6

Termin nadsyłania wierszy: od 1 lipca do 30 września 2023 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: parafiajudatadeusz@o2.pl lub listowej na adres: Parafia rzym.-kat. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31. Decyduje data otrzymania wiersza, a nie jego nadesłania. W temacie e-maila lub na kopercie proszę wpisać „Konkurs poezji patriotycznej”.

 

 

§ 7

Kryteria i zasady zgłoszenia:

1.             Ilość przesyłanych wierszy – maksymalnie 2. Każdy wiersz powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie (jeden wiersz na jednej stronie) – (w przypadku e-maila w formacie pliku Word), opisanym ,,tytuł wiersza, godło autora”.

Godło to słowna nazwa, oznaczenie autora przesyłanych wierszy, stanowiąca jego identyfikację, a jednocześnie gwarantująca prawidłowy przebieg konkursu.

 

Każdy uczestnik Konkursu na adres mailowy: parafiajudatadeusz@o2.pl przesyła najpierw swoje godło powiązane z imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego. Po otrzymaniu potwierdzenia nadesłanego godła, przesyła swoje utwory (max. 2) podpisane godłem. Parafia prześle otrzymane utwory podpisane godłem Członkom Komisji Konkursowej, którzy je indywidualnie ocenią, przyznając określoną liczbę punktów w skali od 1 do 10. Po ich zsumowaniu nastąpi rozstrzygnięcie i wskazanie zwycięzców. W  przypadku równej liczby punktów, uzyskanej przez utwory, Komisja Konkursowa podejmie decyzję podczas wspólnej dyskusji, podczas której Przewodniczący Komisji ma decydujące zdanie.  

 

§  8

1.             Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

2.             Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestrację występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania wierszy w tomikach poezji itp.) w celu związanym z działalnością par. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie lub promocją wydarzeń dotyczących pacyfikacji Osiedla Staroniwa.

 

3.             Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

– zrzeczenie się autorskich praw majątkowych do utworu,

– publikację wyróżnionych wierszy w formie elektronicznej,

– publikację nadesłanych wierszy oraz informacji o autorach w środkach masowego przekazu: Internet, gazety, telewizja, radio oraz w ogłoszeniach parafialnych i kazaniach, również w formie pisemnej,

– przetwarzanie danych przesyłanych dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym  prawem,

– wykorzystanie ich nazwisk i imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z obchodami 80. rocznicy i kolejnych rocznic pacyfikacji Osiedla Staroniwa,

– zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich utworów przez Organizatora oraz Instytut Pamięci Narodowej i SP nr 16 w Rzeszowie.

4.             Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.

5.             Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

6.             Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach mailowo lub telefonicznie, do dnia  15 października 2023r. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu 11 listopada 2023r. w czasie Akademii Patriotycznej zorganizowanej w parafii rzym.-kat. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie przy ul. Wita Stwosza 31. Szczegółowe informacje dotyczące Akademii będą dostępne na stronie internetowej https://judatadeusz.rzeszow.pl/ Uczestnicy Konkursu są zaproszeni do wzięcia w niej udziału, a laureaci będą mogli osobiście zaprezentować swoje utwory.

7.             Wszelkie pytania lub wątpliwości należy przesyłać na adres: parafiajudatadeusz@o2.pl

8.             Informacje na temat pacyfikacji osiedla Staroniwa przez Niemców 1 czerwca 2023 r. są dostępne m. in. na stronie Internetowej parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, w zakładce „Historia parafii” -> „80. lecie pacyfikacji Osiedla Staroniwa”.

9.             Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród w Konkursie nie przekracza kwoty 2000 zł, jak również ze Konkurs jest organizowany z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu tym samym nagrody są objęte zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10.          Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Upamiętnienie męczeństwa mieszkańców Staroniwy 01.06.1943 r.”, dofinansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego Wolność po polsku – edycja 2023.

 

§  9

Przetwarzanie danych osobowych:

1.             Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest parafia rzym.-kat. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie przy ul. Wita Stwosza 31.

2.             Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z obchodami 80. rocznicy i kolejnych rocznic pacyfikacji Osiedla Staroniwa oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.             Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w konkursie i uzyskania Nagród.

4.             Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z póź.zm.).

5.             Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e – mail: parafiajudatadeusz@o2.pl.

6.             Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e – mail: parafiajudatadeusz@o2.pl.

7.             Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8.             Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania o wynikach konkursu.

9.             Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób
niezautomatyzowany; nie będą poddawane profilowaniu.

10.          Dane zwycięzców nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane przez
obowiązujące przepisy.

11.          Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

 

 

 

Ks. M. Dzik, proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

 

 

                                                                                                          Rzeszów,  7 czerwca 2023 r.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *